Zasady i warunki usługi

Zasady ogólne i warunki 

1. Możliwość zastosowania
1.1. Relacje biznesowe pomiędzy WesterTrash Berlin właściciel: Krzysztof Zieliński, adres: Falckensteinstr 38, 10997 Berlin, Niemcy (zwanym dalej "sprzedawcą") a klientem (zwanym dalej "klientem") jest regulowany wyłącznie przez poniższe Ogólne Warunki w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2. Wszelkie pytania lub skargi prosimy kierować do naszego działu obsługi klienta, który jest dostępny w dni powszednie od [9:00] do [18:00] pod numerem +491637663963. Możesz również wysłać wiadomość e-mail na adres: store@westerntrash.com

1.3. Za konsumenta w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków uznawana jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w większości nie są związane z prowadzoną przez nią działalnością zawodową o charakterze komercyjnym lub prowadzoną na własny rachunek (zgodnie z definicją zawartą w § 13 BGB).

1.4. Nie będą honorowane ani własne warunki klienta, ani żadne inne warunki odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków, chyba że sprzedawca wyraźnie wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.

2. Oferty, opisy usług
Prezentację produktów w sklepie internetowym należy utożsamiać z zaproszeniem do złożenia zamówienia, a nie z prawnie wiążącą ofertą. Opisy usług zawarte w katalogach lub na stronach internetowych sprzedawców nie mogą być utożsamiane z obietnicą ani gwarancją. Wszystkie oferty są ważne "do wyczerpania zapasów", chyba że w opisie danego produktu podano inaczej. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów.

3. Proces składania zamówienia, zawarcie umowy
3.1. Klient może wybrać wybrane przez siebie produkty z oferty sprzedawcy i zebrać je w tak zwanym "koszyku" za pomocą przycisku [Dodaj do koszyka]. Następnie klient może przejść do swojego koszyka i w razie potrzeby zmienić swój wybór, na przykład usuwając produkt z koszyka. Kiedy klient jest zadowolony ze swojego wyboru, może przejść do ostatniego kroku w procesie składania zamówienia, używając przycisku [Przejdź do kasy].

3.2. Kiedy klient kliknie przycisk [Złóż zamówienie (płatność zostanie pobrana)], składa wiążącą prośbę o zakup towarów znajdujących się aktualnie w jego koszyku. Przed złożeniem zamówienia klient może w każdej chwili przejrzeć i zmienić dane zawarte w zamówieniu, a także może skorzystać z funkcji "Wstecz" w przeglądarce, by wrócić do koszyka lub przerwać proces składania zamówienia. Istotne pozycje są oznaczone gwiazdką (*).
3.3. W odpowiedzi sprzedawca wysyła do klienta e-mail z automatycznym potwierdzeniem odbioru; e-mail ten zawiera podsumowanie zamówienia złożonego przez klienta i może zostać wydrukowany za pomocą funkcji "Drukuj" (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie otrzymanie zamówienia klienta przez sprzedawcę i nie należy go utożsamiać z przyjęciem zamówienia. Wiążącą umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy sprzedawca wyśle lub przekaże klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni lub potwierdzi wysyłkę zamówionego produktu w ciągu 2 dni, wysyłając klientowi drugą wiadomość e-mail, potwierdzenie zamówienia lub fakturę.

3.4. Jeśli sprzedawca oferuje opcję płatności z góry, umowę uważa się za zawartą w momencie, gdy klient poda swoje dane bankowe i wypełni prośbę o płatność. Jeśli sprzedawca nie otrzyma płatności w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, mimo że jest ona wymagalna i mimo wysłania klientowi przypomnienia, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, przez co zamówienie staje się nieważne, a sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. W tym momencie zamówienie uważa się za zakończone bez żadnych dalszych konsekwencji dla klienta lub sprzedawcy. Produkty, za które oferowana jest zaliczka, mogą być zarezerwowane na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny, koszty dostawy
4.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sprzedawcy zawierają ustawowy podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.
4.2. Sprzedawca dolicza koszty dostawy do podanych cen. Koszty dostawy są wyraźnie wyjaśnione klientowi na osobnej stronie internetowej oraz podczas samego procesu składania zamówienia.

5. Dostawa, dostępność produktów
5.1. Jeśli klient wybierze opcję płatności z góry, dostawa nastąpi po otrzymaniu kwoty wynikającej z faktury.

5.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, jeśli z winy klienta dostawa towaru nie powiedzie się mimo trzech prób doręczenia. Wszelkie płatności już dokonane przez klienta zostaną niezwłocznie zwrócone.

5.3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ sprzedawca, nie ze swojej winy, nie otrzymał danego produktu od swojego dostawcy. W takiej sytuacji sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym klienta i, jeśli będzie to konieczne, zaoferuje mu porównywalny produkt. Jeśli nie ma dostępnych porównywalnych produktów lub klient nie chce otrzymać porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi otrzymane wcześniej płatności.

5.4. Klienci są informowani o terminach dostaw i ograniczeniach w dostawie (np. dostawa do określonych krajów z wyłączeniem innych) na osobnej stronie internetowej lub w opisie danego produktu.

6. Warunki płatności
6.1. Klient ma możliwość wyboru jednego z dostępnych rodzajów płatności podczas procesu składania zamówienia; wybór ten jest dokonywany przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Klienci są informowani o dostępnych rodzajach płatności na osobnej stronie internetowej.

6.2. Jeśli dostępna jest opcja płatności na konto, płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej faktury. W przypadku wszystkich innych rodzajów płatności pełna płatność musi być dokonana z góry.

6.3. Jeśli do realizacji płatności zleca się podmiotom zewnętrznym (np. PayPal), zastosowanie mają ogólne zasady i warunki stosowane przez te podmioty.

6.4. Jeśli termin płatności jest określony jako data kalendarzowa, uznaje się, że klient zalega z zapłatą od momentu, w którym nie dotrzyma tego terminu i jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

6.5. Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez sprzedawcę innych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki.

6.6. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne lub uznane przez sprzedawcę. Klient może egzekwować prawo zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego, co roszczenia sprzedawcy.

7. Zachowanie tytułu
Sprzedawca zachowuje prawo własności do dostarczonych towarów do czasu uiszczenia pełnej zapłaty.

8. Gwarancja i rękojmia produktu
8.1. Sprzedawca oferuje gwarancję wymaganą przez przepisy prawne.

8.2. Towary dostarczone przez sprzedawcę podlegają gwarancji tylko wtedy, gdy klient został wyraźnie poinformowany o takiej gwarancji i jej warunkach przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

9. Odpowiedzialność
9.1. Poniższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą sprzedawcy mają zastosowanie niezależnie od innych ustawowych kryteriów kwalifikacji.

9.2. Sprzedawca odpowiada bez ograniczeń, jeśli szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

9.3. Sprzedawca odpowiada również za drobne zaniedbania prowadzące do naruszenia podstawowych obowiązków, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, oraz naruszenia obowiązków, których wypełnienie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy i na których klient może normalnie polegać. W takim przypadku odpowiedzialność sprzedawcy jest jednak ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód typowych dla danego rodzaju umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania prowadzące do naruszenia zobowiązań innych niż wymienione w poprzednich zdaniach.

9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód na życiu, ciele lub zdrowiu, wad stwierdzonych po przyjęciu gwarancji dotyczącej charakteru produktu oraz wad utrzymywanych w tajemnicy z powodu umyślnego oszustwa. Odpowiedzialność zgodnie z warunkami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za wadliwe produkty pozostaje nienaruszona.

9.5. O ile odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, takie wyłączenie i/lub ograniczenie dotyczy również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i agentów.

10. Przechowywanie samego kontraktu
10.1. Klient ma możliwość wydrukowania umowy za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce podczas ostatniego kroku procesu zamówienia (czyli przed złożeniem zamówienia u sprzedawcy).

10.2. Sprzedawca wyśle również klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie zamówienia zawierające wszystkie dane zamówienia. Dodatkowo, wraz z potwierdzeniem zamówienia lub najpóźniej w momencie dostarczenia towaru, klient otrzyma kopię ogólnych warunków handlowych sprzedawcy (w tym zasady anulowania zamówienia oraz informacje o kosztach wysyłki i warunkach płatności sprzedawcy). Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz przeglądać złożone przez siebie zamówienia w swoim profilu. W Twoim profilu przechowujemy również umowę, ale nie udostępniamy jej w internecie.

11. Uwagi końcowe
11.1. Prawnym miejscem zamieszkania i spełnienia świadczenia jest siedziba sprzedawcy, o ile klient jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną prawa publicznego lub osobą posiadającą specjalny majątek prawa publicznego.

11.2. Językiem umowy jest język niemiecki.

11.3. Platforma konsumencka Komisji Europejskiej do rozwiązywania sporów online (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy ani chętni, ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.